Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

VEKST - MODNING - LÆRING - UTVIKLING

1.klasse er et forberedelsesår

Steinerskolen ser på 1.klasse som et forberedelsesår for videre skolegang. Gjennom allsidig aktivitet ønsker vi å gjøre elevene trygge: trygge på seg selv og i gruppen.

Da legges grunnlaget for faglig læring og utvikling.

Læringen i 1.klasse

skjer gjennom handling, aktivitet og deltakelse. Leken har en sentral rolle dette skoleåret. Fri lek utvikler fantasi, kreative evner og sosiale ferdigheter, og den styrker elevenes mestringsfølelse og kroppskontroll. Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter.

Språklig utvikling

skjer gjennom et vennlig, tydelig og nøyaktig språk som i alle aktiviteter, i lek og arbeid der ordene knyttes til handling og gjenstander. Sanger, regler og vers på norsk og andre språk utvikler språkapparat, gehør og språksans. Daglig fortellestund og samtale styrker ordforråd og språkforståelse.

Matematikk servert på et fat-

grunnleggende tallforståelse dreier seg først og fremst om forståelse av tallens verdi. Elevene bruker tallene i praktiske situasjoner i arbeid og lek og blir slik kjent med størrelser og mengder. Dette er en naturlig introduksjon til tallsymbolene og regningsartene som vi underviser i fra 2.klasse.

 

 

FAGLIGE MÅLSETNINGER I 1.KLASSE

 

Aktivitetene til barna har to siktepunkter:

Å yte noe til det store fellesskapet

Å øve ferdigheter som i særlig grad virker skoleforberedende

Klassens dager blir konsentrert om:

  • håndarbeid, matlaging, lek, forberedelse og utførelse av årstidsfester
  • frilek, klatring og fysisk mestring
  • god rytme på dagen
  • gode utfordringer, fin/grovmotoriske- og konsentrasjonsøvelser
  • ringlek og eventyr
  • sang, vers, regler, rytme, eurytmi og enkle fremførelser for foreldre
©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO